KBT - Kognitiv Beteende Terapi

VAD ÄR KBT?


Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en bred form av psykoterapi, som bygger på teorierna om våra tankar och vår informationsbearbetning och Beteendeterapi, som i sin tur bygger på inlärningsteori. Idag innefattar KBT även andra behandlingsmetoder, och får närmast betraktas som ett övergripande synsätt. Exempel på nya inslag inom KBT är mindfulness-begreppet, som har sina rötter i den österländska meditationen. Inlärningsteori Inom beteendeterapin är beteenden inte bara sådant som vi gör, utan också våra kroppsliga reaktioner och tankeprocesser.


Enligt inlärningsteorin så har alla beteenden någon gång lärts in och vi använder oss av dem oavsett om det är konstruktivt eller inte. När ett beteende inte längre är konstruktivt är det dags att förändra det helt eller anpassa det till situationen man står inför här och nu, men också för framtida liknande situationer.  Inlärning kan ske på flera olika sätt. Har vi vid något tillfälle blivit skrämda kan det ha lett till att vi kopplar ihop en viss sak med en obehagskänsla. Det kallas för ”klassisk betingning". Men en rädsla kan också uppstå till följd av att vi tar efter någon annans, till exempel en förälders, beteende. Det kallas för ”modellinlärning”. Slutligen så styrs våra beteenden också av vilka konsekvenser de får, vilket kallas för ”operant betingning”. Om ett beteende får en positiv konsekvens så är chansen god att man upprepar det. Det kan leda till att vi blir hjälpsamma och artiga, men också till att vi undviker det vi är rädda för, eftersom undvikandet på kort sikt leder till den positiva konsekvensen att vi blir av med vår rädsla och ångest.


Hur går det till?


En kognitiv beteendeterapi inleds alltid med en noggrann beteendeanalys med inlärningsteorin som utgångspunkt. Man analyserar vad som är det problematiska beteendet, vad det är som utlöser det och vilka konsekvenser det får. Med andra ord: vilken funktion beteendet fyller. Först därefter kan man se vad man behöver göra för att en ny inlärning ska komma till stånd. I KBT ingår en del undervisning så kallad psykoedukation. Här är det väldigt viktigt att terapeuten alltid är helt tydlig med hur behandlingen kommer att se ut och varför hen väljer att använda en viss metod framför en annan. Det innebär att du som patient/klient och mottagare av informationen får generella kunskaper om, men också en ökad kännedom och förståelse för dina egna psykiska och kroppsliga mekanismer. Ett centralt behandlingsbegrepp inom KBT är exponering. Det innebär att man stegvis utsätts för det som är ens problemområde, exempelvis ångest eller spindelfobi, och att detta sker i hanterbara steg, så pass länge att rädslan eller ångesten minskar.


Exponeringen sker i kontrollerade miljöer både i tanken, så kallad imaginär exponering, som i faktiskt verkliga livet, så kallad exponering in vitro. Genom exponeringen lär du dig att det du tror skall hända, att ångesten stiger till outhärdliga höjder, aldrig inträffar, så sker en ominlärning av ditt beteende i förhållande till ångesten.  Andra vanligt förekommande metoder inom KBT är beteendeaktivering, rollspel, beteende-experiment och avslappningsövningar.


Vanliga frågor är Hur länge pågår behandlingen?


Detta är naturligtvis svårt att svara på gällande varje enskild behandling, men vid behandling av exempelvis ångestsyndrom är den vanligaste behandlings-längden 3 - 18 behandlingssessioner samt ytterligare 1 - 2 boostsessioner. Gällande enklare problemområden, så som fobier, krävs det oftast avsevärt färre antal sessioner. Å andra sidan förekommer det behandlingar som löper över flera år, helt beroende på den bakomliggande orsaken till behandlings-insatsen. Det är absolut inte ovanligt att behandlingar av tillstånd som exempelvis personlighetsstörningar kan pågå i något eller några år. Hur ofta träffas man? Det vanligaste är att man träffas en gång/vecka i den aktiva behandlingsfasen. 


Hur går behandlingen till?


Inom KBT arbetar man främst med det som är aktuellt här och nu, även om man inte bortser från det förflutna som vissa motståndare till KBT påstår. Arbetssättet är till sin form mycket strukturerat, handlingsorienterat och tydligt, inte minst vad det gäller fokus och mål i och för behandlingen. Du som patient/klient får hemuppgifter och får lära de metoder som du kan och kommer ha nytta av i framtida, även vad gäller i förhållande till eventuella nya problem som du kommer stöta på. Behandlingen bygger inte enbart på samtal, utan också på praktiska övningar. Vad är min roll som terapeut?  Som terapeut är det jag som strukturerar arbetet och har en aktiv roll i dess genomförande. Grundtanke med KBT är: Att förändra tanke- och beteendemönster med syftet att du som patient/klient bättre skall kunna hantera dina känslomässiga problem.

Vi erbjuder hjälp med:


KBT

MINDFULNESS

EMDR

MI


Do You

Need Help?